Άμυνα Οφειλέτη κατά Διαταγής Πληρωμής.


⚖️ 📝 Εάν σας επιδοθεί από δικαστικό επιμελητή  διαταγή πληρωμής, η οποία εκδόθηκε από  το  Δανειστή σας  (τράπεζα, ιδιώτης κλπ), πρέπει να  απευθυνθείτε αμέσως σε Δικηγόρο για να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών και να εμποδίσει την διαδικασία εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας σας, ακίνητης ή/και κινητής. Επειδή, όμως, μέχρι την εκδίκαση της ανακοπής η περιουσία σας δεν προστατεύεται, παράλληλα με την άσκηση ανακοπής θα ασκηθεί και  αίτηση  αναστολής προκειμένου να μην κινδυνεύει η περιουσία σας με αναγκαστική εκτέλεση μέχρι την έκδοση απόφασης επί της εκκρεμούς ανακοπής.


✍ Στην περίπτωση που δεν ασκηθεί ανακοπή και η διαταγή πληρωμής σας επιδοθεί και δεύτερη φορά, χωρίς να ασκήσετε ανακοπή, ο  Δανειστής  σας μπορεί να  προβεί σε εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας σας.


💼 Για παροχή νομικών συμβουλών ή ανάθεσης της υπόθεσής σας καλέστε μας στο κιν.  6977424779.